Account

Vous n'êtes actuellement pas encore connecté.

Identifiant
Home Conditions générales d'utilisation

Conditions générales d'utilisation

Télécharger les termes et conditions générales

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de onderneming GeT Cameras
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
de la société GeT Cameras
BEDRIJFSOMSCHRIJVING
GeT Cameras is een bedrijf dat graag bijdraagt aan de ontwikkeling van technologie. Met dat doel voor ogen verkoopt GeT Cameras in de industrie bewezen cameratechnologie aan Original Equipment Manufacturers, aan vision-integrators en aan start-ups. Hoewel we graag een bijdrage leveren aan technologie, ontkomen we er helaas niet aan om bepaalde zaken op papier te zetten. In deze algemene voorwaarden hebben wij een aantal belangrijke zaken opgenomen. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over uw verplichtingen, de manier waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren of de betalingsvoorwaarden? Dat vindt u hier allemaal terug.
DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ
GeT Cameras est une entreprise qui aime contribuer au développement de la technologie. C'est dans cette optique que GeT Cameras vend une technologie de caméra éprouvée aux fabricants d'équipements d'origine, aux intégrateurs de systèmes de vision et aux jeunes entreprises. Bien que nous aimions contribuer à la technologie, nous ne pouvons malheureusement pas éviter de mettre certaines choses sur papier. Nous avons inclus plusieurs points importants dans ces conditions générales. Vous souhaitez par exemple en savoir plus sur vos obligations, sur la manière dont nous effectuons notre travail ou sur les conditions de paiement ? Vous trouverez tout cela ici.
DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN
De artikelen van Deel I: Algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding die jij met ons aangaat.
PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions de la partie I : Dispositions générales sont applicables à toute relation juridique que vous avez avec GeT Cameras.
0. DEFINITIES
Voor de interpretatie en uitvoering van de Overeenkomst hebben de onderstaande woorden aan de linkerkant, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt, de hierna vermelde betekenis:
 
Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen GeT Cameras en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.
GeT Cameras: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GeT Components Group B.V., ook handelend onder de naam GeT Cameras, gevestigd te (5617 AK) Eindhoven aan het adres Philitelaan nr. 57; ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67545947. 
Wederpartij: de partij die een Overeenkomst sluit met GeT Cameras, de partij aan wie GeT Cameras een offerte heeft uitgebracht of de partij die enige andere rechtsverhouding heeft met GeT Cameras.
Partijen: GeT Cameras en de Wederpartij samen.
Product(en): elk product dat door GeT Cameras wordt verkocht, zoals (maar niet uitsluitend) een vision camera, een lens, kabels en speciale computer vision verlichting. De definitie van Product omvat ook Software.
Dienst(en): alle werkzaamheden die GeT Cameras verricht en/of diensten die GeT Cameras levert ter uitvoering van de Overeenkomst.
Software: de software die wordt verkocht door GeT Cameras.
0. DEFINITIONS
Pour l'interprétation et l'exécution de l'accord, les termes mentionnés ci-dessous à gauche, qu'ils soient utilisés au singulier ou au pluriel, ont la signification indiquée ci-après:
 
Accord: tout accord verbal ou écrit conclu entre GeT Cameras et l'Autre Partie, toute modification ou tout complément à cet accord, et tous les actes (juridiques) de préparation et d'exécution de cet accord.
GeT Cameras: la société privée à responsabilité limitée GeT Components Group B.V., opérant également sous le nom de GeT Cameras, ayant son siège à (5617 AK) Eindhoven, à l'adresse Philitelaan no. 57 et enregistrée au registre du commerce de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 67545947.
Autre Partie: la partie - une entité juridique ou une personne physique - qui conclut un accord avec GeT Cameras, à qui GeT Cameras a soumis un devis ou qui a toute autre relation juridique avec GeT Cameras.
Parties
(tiers):
GeT Cameras et l’Autre parti ensemble.
Produit(s): tous les produits vendus par GeT Cameras, tels que (mais pas exclusivement) une caméra de vision, un objectif, des câbles et un éclairage spécial pour la vision par ordinateur. La définition du produit inclut également le logiciel.
Services: toutes les activités que GeT Cameras effectue et/ou les services que GeT Cameras fournit dans le cadre de l'exécution de l'accord.
Logiciel(s): Logiciel vendu par GeT Cameras.
1. WANNEER ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van GeT Cameras en op iedere Overeenkomst tussen GeT Cameras en een Wederpartij.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van, of aanvullingen op, deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als GeT Cameras hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en zijn enkel van toepassing op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.
1.3 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van GeT Cameras, zijn mede bedongen ten behoeve van de door GeT Cameras ingeschakelde derden.
1.4 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. GeT Cameras zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
1.5 Als GeT Cameras van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat GeT Cameras het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.
1. QUAND LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES SONT-ELLES APPLICABLES?
1.1 Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les offres, tous les appels d'offres et tous les devis de GeT Cameras, ainsi qu'à tous les accords conclus entre GeT Cameras et l’Autre Partie.
1.2 L'applicabilité de toute condition générale de l’Autre Partie est expressément rejetée par la présente. Les dérogations ou ajouts à ces conditions générales ne seront contraignants que s'ils sont expressément confirmés par écrit par GeT Cameras et ne concernent que (la partie de) l'Accord pour lequel une telle acceptation a eu lieu.
1.3 Toutes les dispositions stipulées dans les présentes conditions générales et dans tout autre accord au profit de GeT Cameras sont également stipulées au profit des tiers engagés par GeT Cameras.
1.4 Si, à tout moment, une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales deviennent nulles ou annulables, que ce soit en partie ou en totalité, les autres dispositions des présentes conditions générales restent en vigueur. Dans ce cas, GeT Cameras et l'Autre partie conviendront du remplacement des dispositions nulles ou annulables par de nouvelles dispositions, tout en conservant autant que possible l'objectif et la portée des dispositions initiales.
1.5 Si GeT Cameras n'insiste pas toujours sur le strict respect de ces conditions générales, cela ne signifie pas que les dispositions concernées sont devenues inapplicables ou que, dans d'autres cas, GeT Cameras a renoncé de quelque manière que ce soit au droit d'insister sur le strict respect des dispositions de ces conditions générales.
2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN ("AANBIEDINGEN")
2.1 De aard en omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de in de aanbieding opgenomen omschrijving van de Producten of Diensten.
2.2 Alle aanbiedingen van GeT Cameras zijn vrijblijvend. Dat houdt in dat GeT Cameras het recht heeft om de voorwaarden van het aanbod nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een gecommuniceerde aanbieding dus geen rechten ontlenen. Een aanbod vervalt in ieder geval als het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.3 De Wederpartij kan geen rechten (of verwachtingen) ontlenen aan een door GeT Cameras afgegeven indicatie of begroting. Een door de Wederpartij aan GeT Cameras kenbaar gemaakt budget geldt slechts als een overeengekomen (vaste) prijs als dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
2.4 GeT Cameras kan niet aan haar aanbod worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat het aanbod, of een concreet onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Gegevens die zijn opgenomen in reclamemateriaal, in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijslijsten, brochures, websites van derden etc., binden GeT Cameras niet.
2.5 Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht GeT Cameras niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
2.7 Alle door Get Cameras gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de prijsbepalende factoren die ten tijde van het aanbod bekend waren.
2.8 GeT Cameras is altijd gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2.9 Alle vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde Product- of Dienstgerelateerde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s.
2. DEVIS ET OFFRES ("offre")
2.1 La nature et la portée du Contrat sont déterminées par la description des travaux incluse dans l'offre.
2.2 Toutes les offres de caméras GeT sont sans engagement, sauf si un délai d'acceptation a été stipulé dans l'offre. Cela signifie que GeT Cameras a le droit de modifier les termes de l'offre. L'autre partie ne peut donc tirer aucun droit d'une offre. Une offre est nulle et non avenue si le produit ou le service auquel elle se rapporte n'est plus disponible entre-temps.
2.3 L'autre partie ne peut tirer aucun droit (ou attente) d'une estimation ou d'un budget émis par GeT Cameras. Un budget communiqué à GeT Cameras par l’Autre Partie ne constitue un prix convenu (fixe) que si cela a été expressément convenu par écrit entre les Parties.
2.4 GeT Cameras ne peut être tenue responsable de ses offres si cette offre ou une partie de l'offre contient une erreur évidente ou une erreur matérielle. Les données contenues dans les supports publicitaires au sens le plus large du terme, tels que les catalogues, les listes de prix, les brochures, les sites Internet de tiers, etc., ne sont en aucun cas contraignants pour GeT Cameras.
2.5 Les offres soumises précédemment ne s'appliquent pas automatiquement aux futurs accords.
2.6 Une déclaration de prix composite n'oblige pas GeT Cameras à exécuter une partie des activités à une proportion correspondante du prix indiqué.
2.7 Tous les prix utilisés par GeT Cameras sont basés sur les facteurs déterminants du prix connus au moment de l'offre.
2.8 GeT Cameras a à tout moment le droit d'augmenter le prix convenu sans que l'autre partie ait le droit de résilier le contrat pour cette raison si cette augmentation de prix découle d'un pouvoir ou d'une obligation en vertu de la loi ou de la réglementation ou est le résultat d'une augmentation de prix dans le produit ou d'autres raisons qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles lors de la conclusion du Contrat.
2.9 Tous les montants indiqués excluent la TVA et les autres prélèvements spécifiques aux produits ou services imposés par le gouvernement, sauf indication contraire expresse. Tous les montants indiqués sont en euros.
3. OVEREENKOMST
3.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat (I) de Wederpartij een aanbod of offerte van GeT Cameras ongewijzigd accepteert, (II) GeT Cameras de Overeenkomst schriftelijk bevestigt, of (III) GeT Cameras een Overeenkomst al geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor alle Overeenkomsten, wijzigingen en/of andere toezeggingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn ontstaan.
3.2 GeT Cameras kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Overeenkomst (verder) wordt uitgevoerd/geleverd van de Wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. GeT Cameras kan om die reden een (100%) aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft GeT Cameras het recht de Overeenkomst te weigeren.
 
3. ACCORD
3.1 Un accord entre les parties n'est conclu qu'au moment où (I) l'autre partie accepte une offre ou un devis de GeT Cameras sans modification, (II) GeT Cameras confirme l'accord par écrit ou (III) GeT Cameras a déjà conclu un accord. L'accord a été exécuté en totalité ou en partie. Il en va de même pour tous les accords, modifications et/ou autres engagements nés après la conclusion du contrat.
3.2 GeT Cameras peut, au moment ou après la conclusion du Contrat et avant que le Contrat ne soit (ultérieurement) exécuté/livré, exiger de l'Autre Partie une garantie suffisante que l'obligation de paiement et toute autre obligation seront remplies. GeT Cameras pourra donc demander un acompte (100 %) sur le montant de la facture avant de commencer l'exécution du Contrat. Le refus de l'autre partie de fournir la sécurité requise donne à GeT Cameras le droit de refuser le contrat.
4. VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ
4.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en documenten, waarvan GeT Cameras heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door GeT Cameras gewenste vorm en wijze aan GeT Cameras ter beschikking worden gesteld. De Wederpartij is in ieder geval steeds verplicht zijn/haar actuele contactgegevens aan GeT Cameras mede te delen.
4.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan GeT Cameras ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn. De Wederpartij zal GeT Cameras steeds direct op de hoogte brengen van wijzigingen die de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen beïnvloeden.
4.3 De Wederpartij is verantwoordelijk om te beslissen over de geschiktheid van het Product of de Dienst voor elke individuele toepassing van het Product of de Dienst door de Wederpartij. Bij twijfel over het gebruik van een Product of Dienst, wordt de Wederpartij uitdrukkelijk geadviseerd om advies in te winnen bij een specialist op dit gebied. Hetzelfde geldt als de Wederpartij het Product of de Dienst voor medische doeleinden wil gebruiken.
4.4 Indien nodig zal de Wederpartij zorgen dat zij tijdig over alle vergunningen, licenties, toestemmingen, goedkeuringen of opdrachten beschikt die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
4.5 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en onderhouden van de hardware, infrastructuur en ondersteunende software ("apparatuur") die benodigd zijn om verbinding te maken met, toegang te hebben tot, of anderszins gebruik te maken van de Producten. De Wederpartij is ook zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van voornoemde apparatuur en ondersteunende producten en/of diensten, de wachtwoorden, de documenten en het gebruik van het Product door de gebruikers aan de zijde van de Wederpartij.
4.6 De Wederpartij is niet bevoegd de rechten en verplichtingen die hij/zij heeft op basis van de Overeenkomst te verpanden, aan deden over te dragen of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren.
4.7 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn/haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is GeT Cameras gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als GeT Cameras als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door GeT Cameras aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
4. OBLIGATIONS DE L'AUTRE PARTIE
4.1 L’Autre Partie doit veiller à ce que toutes les données et documents dont GeT Cameras a indiqué être nécessaire à l'exécution correcte et dans les délais des travaux convenus, ou dont l’Autre Partie devrait comprendre qu'ils sont nécessaires, seront mis à disposition pour obtenir les caméras à temps. L’Autre Partie est en tout état de cause toujours tenu de communiquer ses coordonnées actuelles à GeT Cameras.
4.2 L’Autre Partie est responsable de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la fiabilité des données et documents mis à disposition de GeT Cameras, même si ceux-ci proviennent de ou via des tiers. L'autre partie informera immédiatement GeT Cameras de tout changement affectant matériellement l'exécution de ses obligations en vertu du contrat.
4.3 L'autre partie est celle qui est chargée de décider de l'adéquation du produit ou du service à chaque application individuelle du produit ou du service par l'autre partie. En cas de doute sur l'utilisation d'un Produit ou d'un Service, il est expressément conseillé à l’Autre Partie de demander conseil à un spécialiste en la matière. Il en va de même si l'autre partie souhaite utiliser le produit ou le service à des fins médicales.
4.4 Si nécessaire, l'autre partie obtiendra en temps opportun tous les permis, licences, consentements, approbations ou cessions nécessaires à l'exécution du présent accord.
4.5 L'Autre Partie est responsable de l'achat et de la maintenance du matériel, de l'infrastructure et des logiciels de support (« équipement ») qui sont nécessaires pour connecter, accéder ou utiliser autrement le Produit. L’Autre Partie est également responsable de la sécurité de l'équipement, des produits et/ou services supports, des mots de passe, des documents et de l'utilisation du Produit par ses utilisateurs.
4.6 L’Autre Partie n'est pas autorisé à mettre en gage les droits et obligations qu'il a en vertu du Contrat, à les transférer à des tiers, ni à les aliéner ou à les grever de toute autre manière.
4.7 Si l'autre partie n'a pas rempli, pas dans les délais ou de manière adéquate ses obligations visées dans le présent article, GeT Cameras est en droit de suspendre l'exécution du contrat jusqu'au moment où l'autre partie remplit ses obligations. Si GeT Cameras doit en conséquence engager des frais, ces frais seront à la charge de l’Autre Partie. Dans ce cas, ces frais seront facturés par GeT Cameras à l’Autre Partie sur la base des coûts réels.
5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Alle werkzaamheden die door of namens GeT Cameras worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis van GeT Cameras. GeT Cameras biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.
5.2 GeT Cameras bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. GeT Cameras behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden, en behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.
5.3 Opgegeven termijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan dient de Wederpartij eerst een schriftelijke ingebrekestelling aan GeT Cameras toe te sturen. Dat betekent dat GeT Cameras een redelijke termijn wordt geboden om de Overeenkomst alsnog na te komen.
5.4 Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke aanspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
5.5 Budgetten voor kosten van derden, opgegeven door GeT Cameras, zijn altijd indicatief. GeT Cameras kan hieraan niet gebonden worden.
5.6 GeT Cameras is gerechtigd om de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en de uitgevoerde (deel)opleveringen afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.
5.7 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal GeT Cameras de Wederpartij hierover tevoren inlichten.
 
5. EXECUTION DU CONTRAT
5.1 Tous les travaux effectués par GeT Cameras dans le cadre de l'exécution du Contrat sont effectués au meilleur de ses connaissances et de ses capacités. L’obligation de GeT Cameras concerne une obligation de moyens. GeT Cameras n'offre donc aucune garantie quant aux résultats ou aux attentes.
5.2 GeT Cameras détermine la manière dont l'accord est exécuté, tout en tenant compte des exigences que l'autre partie a formulées à cet égard. GeT Cameras a le droit d'engager (et de faire effectuer le travail par) des tiers et se réserve le droit de remplacer les personnes et/ou employés impliqués dans l'exécution du Contrat.
5.3 Les délais précisés pour l'exécution du Contrat ou pour la livraison de certains articles sont indicatifs et ne constituent jamais des délais stricts. En cas de dépassement d'un délai, l'autre partie doit déclarer GeT Cameras en défaut par écrit.
5.4 Sauf accord exprès et écrit contraire, les indications de tailles, de poids et autres données constituent des estimations aussi fiables que possible.
5.5 Les budgets pour les frais de tiers, indiqués par GeT Cameras, sont toujours indicatifs.
5.6 GeT Cameras est en droit d'exécuter le contrat en différentes phases (livraisons partielles). GeT Cameras peut envoyer des factures à l’Autre Partie pour les livraisons partielles déjà exécutées.
5.7 Si, au cours de l'exécution de l'accord, il apparaît que les travaux à effectuer doivent être modifiés ou complétés pour assurer la bonne exécution de l'accord, les parties modifieront l'accord en temps opportun et en consultation mutuelle en conséquence. Un avenant et/ou un complément au Contrat peut entraîner des conséquences financières et/ou qualitatives.
6. LEVERING
6.1 Als plaats van (definitieve) levering geldt het adres dat de Wederpartij aan GeT Cameras kenbaar heeft gemaakt.
6.2 Als moment van levering geldt het moment dat GeT Cameras de Producten aanbiedt aan de expediteur, de vervoerder of andere derden die zijn aangewezen om de zending te verzenden, waarbij de start van het laadproces relevant is.
6.3 Opgegeven (lever)termijnen zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan dient de Wederpartij eerst een schriftelijke ingebrekestelling aan GeT Cameras toe te sturen. Dat betekent dat GeT Cameras een redelijke termijn wordt geboden om de Overeenkomst alsnog na te komen.
6.4 De Wederpartij is gehouden tot afname van de (overeengekomen) zaken op het moment dat deze aan hem/haar ter beschikking worden gesteld. Als de Wederpartij deze afname weigert en/of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) zaken, dan heeft GeT Cameras het recht om de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal aan GeT Cameras alle extra leverings-, opslag- en verzekeringskosten en alle andere gemaakte kosten voldoen, evenals eventuele schade die in verband met deze nalatigheid of weigering ontstaat.
6.5 Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen de Wederpartij aan GeT Cameras verschuldigd is, is de administratie van GeT Cameras te allen tijde leidend.
6.6 Voor zover GeT Cameras leveringsclausules gebruikt in overeenstemming met INCOTERMS (bijvoorbeeld Cpt), heeft dit betrekking op de INCOTERMS 2020.
 
6. LIVRAISON
6.1 Le lieu de livraison (finale) se trouve à l'adresse indiquée par l’Autre Partie à GeT Cameras.
6.2 Le moment de la livraison est le moment où GeT Cameras propose les Produits au transitaire, au transporteur ou à d'autres tiers désignés pour expédier l'expédition (au cours duquel le début du processus de chargement est pertinent).
6.3 Les délais précisés pour la livraison des Produits sont indicatifs et ne constituent jamais des délais stricts. En cas de dépassement d'un délai, l'autre partie doit déclarer GeT Cameras en défaut par écrit. Cela signifie que les caméras GeT devraient finalement bénéficier d'un délai raisonnable pour se conformer à l'accord.
6.4 L'autre partie est tenue d'accepter rapidement le(s) produit(s) une fois qu'il lui a été livré. Si l’Autre Partie refuse d'accepter une livraison rapide ou fait preuve de négligence dans la fourniture des informations ou instructions nécessaires à la livraison, le(s) produit(s) sera(s) stocké(s) aux risques de l’Autre Partie. L'autre partie paiera à GeT Cameras tous les frais supplémentaires de livraison, de stockage et d'assurance ainsi que tous les autres frais encourus ainsi que toute perte résultant de cette négligence ou de ce refus.
6.5 L'administration de GeT Cameras sert toujours de guide pour la détermination de la ou des dates de livraison et du montant dû par l'autre société à GeT Cameras.
6.6 Dans la mesure où GeT Cameras utilise des clauses de livraison conformes aux INCOTERMS (par exemple Cpt), cela fait référence aux INCOTERMS 2020.
7. RISICO-OVERGANG
7.1 Ongeacht hetgeen tussen GeT Cameras en de Wederpartij omtrent de kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, gaat het risico van de goederen niet later over dan met de overdracht van het leveringspunt aan de expediteur, de vervoerder of andere derden die zijn opgegeven om de zending uit te voeren (waarbij het begin van het laadproces relevant is), zelfs in het geval dat gedeeltelijke leveringen worden gedaan of GeT Cameras nog andere prestaties verschuldigd is, zoals verzendkosten of levering en installatie. Als de verzending wordt vertraagd of niet plaatsvindt vanwege omstandigheden die niet aan GeT Cameras kunnen worden toegerekend, wordt het risico op de Wederpartij overgedragen op de dag dat de goederen klaar staan voor verzending en heeft GeT Cameras de Wederpartij op de hoogte gesteld.
7. TRANSFERT DE RISQUE
7.1 Indépendamment de ce qui a été convenu entre GeT Cameras et l’Autre Partie en ce qui concerne les frais de transport et d'assurance, le risque des marchandises n'est pas transféré au plus tard avec le transfert du point de livraison au transitaire, au transporteur ou à d'autres tiers qui ont été spécifiés pour l'expédition de l'envoi (dans lequel le début du processus de chargement est important), même dans le cas où des livraisons partielles sont effectuées ou si GeT Cameras doit encore d'autres prestations, telles que les frais d'expédition ou de livraison et d'installation. Si l'expédition est retardée ou n'a pas lieu en raison de circonstances qui ne peuvent être imputées à GeT Cameras, le risque est transféré à l’Autre Partie le jour où les marchandises sont prêtes à être expédiées et GeT Cameras en a informé l’Autre Partie.
8. OPSCHORTING EN ONTBINDING
8.1 GeT Cameras heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- GeT Cameras ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van GeT Cameras gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij GeT Cameras direct of indirect (zijn) ontstaan.
8.2 GeT Cameras heeft altijd het recht een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. GeT Cameras mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.
8.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van GeT Cameras op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het GeT Cameras vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van GeT Cameras tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van GeT Cameras op de Wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.
8. SUSPENSION ET DISSOLUTION
8.1 GeT Cameras est autorisé à suspendre ses obligations ou à résilier le Contrat sans aucune obligation de payer des dommages, pertes ou coûts, si :
- l'Autre Partie ne remplit pas, pas entièrement ou pas dans les délais ses obligations au titre du Contrat ; ou
- GeT Cameras prend connaissance, après la conclusion du Contrat, de circonstances qui permettent de craindre que l'Autre Partie ne remplisse pas ses obligations ; ou
- un retard de la part de l’Autre Partie est tel qu'on ne peut plus s'attendre à ce que GeT Cameras remplisse ses obligations initialement convenues en vertu du Contrat ; ou
- l’Autre Partie refuse de fournir la garantie requise.
En cas de défaut, l’Autre Partie est tenu de payer des dommages-intérêts ou une indemnisation à GeT Cameras et est responsable de tout dommage (y compris les coûts) qui en résulte directement ou indirectement pour GeT Cameras.
8.2 GeT Cameras a toujours le droit de refuser ou de résilier un accord, ou une modification de celui-ci, si l'accord est en conflit avec une disposition légale ou réglementaire. GeT Cameras peut également refuser ou résilier un Contrat si, à son avis, le Contrat pourrait nuire aux intérêts ou à la réputation de son entreprise.
8.3 En cas de dissolution, toutes les factures ou réclamations impayées au nom de l'autre partie seront immédiatement dues et exigibles.
8.4 En cas de liquidation, (demande de) sursis de paiement ou faillite, saisie pour le compte de l'autre partie, restructuration de dettes ou toute autre circonstance empêchant l'autre partie de disposer librement de son capital, GeT Cameras est en droit de résilier ou annuler le Contrat avec effet immédiat, sans aucune obligation pour GeT Cameras de payer des dommages ou une compensation.
9. OVERMACHT
9.1 GeT Cameras is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).
9.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop GeT Cameras geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor GeT Cameras niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van GeT Cameras of derden, en de situatie dat GeT Cameras producten of diensten te laat geleverd krijgt van haar toeleveranciers. Hieronder valt ook de situatie dat GeT Cameras verhinderd is enige verplichting na te komen door overheidsmaatregelen (waaronder maatregelen in verband met – de bestrijding van – een pandemie of crisis), verkeersstoringen, rellen, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand en/of in- uit- of doorvoerverboden. GeT Cameras kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat GeT Cameras de Overeenkomst had moeten nakomen.
9.3 GeT Cameras heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.
9.4 Als GeT Cameras bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag GeT Cameras dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
9. FORCE MAJEURE
9.1 GeT Cameras n'est tenu de remplir aucune obligation envers l'autre partie en cas de situation de force majeure (article 6:75 du Code civil néerlandais).
9.2 En plus de ce qui est prévu par la loi et la jurisprudence, la force majeure désigne toutes les causes externes, prévues ou imprévues, sur lesquelles GeT Cameras ne peut pas influencer, mais qui empêchent GeT Cameras de remplir ses obligations en vertu du Contrat. De telles situations incluent toute grève au sein de GeT Cameras ou de tiers, ainsi que la situation dans laquelle une prestation d'un fournisseur de GeT Cameras n'est pas, pas dans les délais ou n'est pas suffisamment livrée à GeT Cameras par le fournisseur ou l'autre partie. Cela inclut également la situation dans laquelle GeT Cameras ne peut remplir aucune obligation en raison de mesures gouvernementales (y compris les mesures liées à - la lutte contre - une pandémie ou une crise), des perturbations de la circulation, des émeutes, une guerre, des conditions météorologiques extrêmes, un incendie et/ou une interdiction de transit. GeT Cameras est également en droit d'invoquer la force majeure si la circonstance empêchant le (plus) respect des obligations survient après que GeT Cameras aurait dû remplir ses obligations.
9.3 GeT Cameras est en droit de suspendre ses obligations contractuelles pendant la période de force majeure. Si la période de force majeure dure plus de trois (3) mois, chaque partie aura le droit de résilier le Contrat sans être tenue de verser une quelconque indemnisation pour dommages à l'autre partie.
9.4 Dans la mesure où GeT Cameras, au moment où le cas de force majeure survient, a entre-temps partiellement rempli ses obligations en vertu du contrat, ou est en mesure de le faire, et que la partie remplie et/ou la partie à remplir représente une valeur indépendante, GeT Cameras est en droit de facturer séparément la partie déjà exécutée et/ou qui reste à exécuter. L'autre partie est tenue de payer cette facture comme s'il s'agissait d'un accord séparé.
10. VERGOEDING EN BETALING
10.1 De Wederpartij is akkoord met de ontvangst van een digitale factuur van GeT Cameras. GeT Cameras zendt deze factuur per e-mailbericht aan de Wederpartij toe.
10.2 Aankopen via de webshop van GeT Cameras dienen volledig vooruitbetaald te worden door gebruik te maken van één van de betaalmogelijkheden die de webshop biedt. Aankopen die via een inkooporder worden gedaan, moeten ook volledig vooruit worden betaald. In andere gevallen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door GeT Cameras aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3 In geval van meerkosten, zoals (consultancy)werkzaamheden met betrekking tot (onder meer, maar niet uitsluitend) de gekochte Software, worden deze kosten op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
10.4 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van GeT Cameras in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Onverminderd zijn overige verplichtingen is de Wederpartij over de periode van verzuim een rente verschuldigd van 9 procentpunten boven de toepasselijke basisrente van de Europese Centrale Bank. Alle in redelijkheid door GeT Cameras gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen ten laste van de Wederpartij.
10.5 GeT Cameras heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door GeT Cameras steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.
10.6 De Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan GeT Cameras verschuldigde.  
10.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
10. INDEMNISATION ET PAIEMENT
10.1 L'autre partie accepte de recevoir une facture numérique de GeT Cameras. GeT Cameras enverra cette facture à l'autre partie par e-mail.
10.2 Les achats via la boutique en ligne de GeT Cameras doivent être payés intégralement à l'avance en utilisant l'une des options de paiement proposées par la boutique en ligne. Les achats effectués via un bon de commande doivent également être payés intégralement à l’avance. Dans les autres cas, le paiement doit être effectué dans les 30 jours à compter de la date de facture, de la manière indiquée par GeT Cameras et dans la devise indiquée sur la facture, sauf accord contraire exprès par écrit.
10.3 En cas de coûts supplémentaires, tels que des travaux (de conseil) liés (entre autres) au logiciel acheté, ces coûts seront facturés sur la base d'un calcul ultérieur.
10.4 En cas de non-paiement ou de retard de paiement, l’Autre Partie sera en demeure à compter de l'expiration du délai de paiement, sans mise en demeure ni sommation préalable de GeT Cameras. Sans préjudice de ses autres obligations, l'autre partie est redevable d'intérêts sur la période de défaut équivalant à 9 points de pourcentage au-dessus du taux de base applicable de la Banque centrale européenne. Tous les frais judiciaires et extrajudiciaires raisonnablement engagés par GeT Cameras pour obtenir satisfaction seront à la charge de l'autre partie.
10.5 GeT Cameras est en droit d'utiliser les paiements effectués par l’Autre Partie d'abord pour couvrir les frais, puis pour couvrir les intérêts échus et enfin pour couvrir le montant principal et les intérêts courus. Les paiements effectués par l’Autre Partie seront utilisés par GeT Cameras pour régler les créances dues les plus anciennes.
10.6 L’Autre Partie n'a jamais le droit de compenser le montant qu'il doit à GeT Cameras.
10.7 Les objections concernant le montant facturé ou toute autre objection ne suspendront jamais l'obligation de paiement de l'autre partie.
11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Eventuele aansprakelijkheid van GeT Cameras blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
11.2 GeT Cameras, en de door GeT Cameras ingeschakelde derden, zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van (onder andere, maar niet uitsluitend):
- door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
- de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van het Product of fouten in het Product;
- het gebruik, of de wijze van gebruik, van het Product door de Wederpartij of derden;
- normale slijtage en waardevermindering van het Product waarop GeT Cameras geen invloed heeft;
- beëindiging van het Product door GeT Cameras of derden;
- ondeskundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van het Product, zoals gebruik van het Product op een manier waarvoor het niet is bedoeld of gebruik in strijd met de veiligheids- en/of gebruiksinstructies;
- de aanschaf van vervangende Producten, codes, software, diensten of technologie;
- omstandigheden die buiten de macht van GeT Cameras liggen.
11.3 GeT Cameras is nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de Wederpartij, en ook niet voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik en toepassing van het product. Bij twijfel over het gebruik van een Product wordt de Wederpartij uitdrukkelijk aangeraden advies in te winnen bij een specialist op dit gebied.
11.4 De aansprakelijkheid van GeT Cameras is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het aan de Wederpartij gefactureerde bedrag ter zake van (het gedeelte van) de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000.
11.5 GeT Cameras is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GeT Cameras aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GeT Cameras toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.6 GeT Cameras is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie en alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
11.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als GeT Cameras de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.
11. RESPONSABILITÉ
11.1 Toute responsabilité de GeT Cameras reste à tout moment limitée aux dispositions énoncées dans les présentes conditions générales.
11.2 GeT Cameras et les tiers engagés par GeT Cameras ne sont pas responsables des dommages (de quelque nature que ce soit) résultant de :
- informations incorrectes ou incomplètes fournies par ou au nom de l'autre partie ;
- l'indisponibilité (temporaire) du Produit ou des erreurs du Produit ;
- la (méthode) d'utilisation du Produit par l’Autre Partie ou des tiers ;
- la dépréciation normale du Produit sur laquelle GeT Cameras ne peut pas influencer ;
- dépréciation du Produit par GeT Cameras ou des tiers ;
- une utilisation incompétente, négligente ou inappropriée du Produit, telle que : une utilisation du Produit d'une manière non prévue ou une utilisation contraire aux instructions de sécurité et d'utilisation ;
- l'achat de Produits, codes, logiciels, services ou technologies de remplacement ;
- des circonstances indépendantes de la volonté de GeT Cameras.
11.3 GeT Cameras n'est jamais responsable de l'adéquation du produit à chaque application individuelle du produit par l'autre partie, ni des conseils concernant l'utilisation et l'application du produit. En cas de doute sur l'utilisation d'un Produit, il est expressément conseillé à l’Autre Partie de demander conseil à un spécialiste en la matière.
11.4 La responsabilité de GeT Cameras est en tout état de cause limitée au montant payé par son assurance dans ce cas, ou si aucun paiement n'est effectué par l'assureur, jusqu'à un maximum du montant facturé à l'Autre Partie concernant (la part de) le Contrat auquel la responsabilité se rapporte s'élève à un maximum de 10 000 €.
11.5 Si la responsabilité est assumée, GeT Cameras n'est responsable que des dommages directs. Cela comprend : (1) les coûts raisonnables pour déterminer la cause et l’étendue des dommages ; (2) le cas échéant, les frais raisonnables engagés pour remédier aux performances défectueuses de GeT Cameras, dans la mesure où cela est imputable à GeT Cameras, et (3) les frais raisonnables engagés pour prévenir ou limiter les dommages. L’Autre Partie doit alors être en mesure de démontrer que ces frais ont conduit à une limitation du dommage direct.
11.6 GeT Cameras n'est jamais responsable des dommages indirects. Cela comprend, entre autres : les dommages ou pertes consécutifs, le manque à gagner et les dommages ou pertes dus à la stagnation de l'activité, ainsi que tous les dommages qui ne relèvent pas des dommages directs au sens des présentes conditions générales.
11.7 La limitation de responsabilité prévue dans les présentes conditions générales ne s'applique pas si le dommage est dû à une intention ou à une négligence grave de la part de GeT Cameras.
12. VRIJWARING
12.1 De Wederpartij vrijwaart GeT Cameras – voor zover de wet dit toelaat – ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meerdere derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door GeT Cameras of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij GeT Cameras – voor zover de wet dit toelaat – voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
12.2 Als de Wederpartij enig resultaat verkregen van GeT Cameras gebruikt of toepast, of derden in de gelegenheid stelt deze te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaart de Wederpartij GeT Cameras voor iedere aansprakelijkheid als gevolg van de door Wederpartij en/of derden gevorderde schade.
12.3 De Wederpartij zal altijd alles in werking stellen om de schade zoveel mogelijk te beperken.
12.4 De Wederpartij is verplicht om te zorgen voor een adequate verzekering van de risico’s zoals genoemd in deze algemene voorwaarden.

 
12. INDEMNITÉ
12.1 L’Autre Partie indemnise GeT Cameras dans la mesure permise par la loi, en ce qui concerne la responsabilité envers un ou plusieurs tiers, qui découle de et/ou est liée à l'exécution du Contrat, indépendamment du fait que le dommage soit causé par GeT Cameras ou son personnel auxiliaire, ses biens auxiliaires ou ses biens ou services (livrés) sont causés ou infligés. En outre, l’Autre Partie indemnise GeT Cameras, dans la mesure où la loi le permet, pour toutes les réclamations de tiers en relation avec toute violation des droits de propriété intellectuelle de ces tiers.
12.2 Si l'autre partie utilise ou applique un résultat obtenu de GeT Cameras ou donne à des tiers la possibilité de les utiliser ou de les appliquer, l'autre partie indemnise GeT Cameras pour toute responsabilité résultant de dommages réclamés par l'autre partie et/ou des tiers.
12.3 L'autre partie est toujours tenue de faire tout son possible pour limiter les dommages.
12.4 L'autre partie devra assurer une assurance adéquate concernant les risques mentionnés dans les présentes conditions générales.
13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 De eigendom van de door GeT Cameras aan de Wederpartij geleverde Producten gaat pas over op de Wederpartij als deze heeft voldaan aan al hetgeen GeT Cameras mocht hebben of ontvangen in verband met alle Overeenkomsten met de Wederpartij en diensten of werkzaamheden verricht binnen dat kader.
13.2 De Wederpartij is, in afwijking van het bepaalde in lid 1, gerechtigd de Producten die hij/zij van GeT Cameras heeft ontvangen in het kader van zijn/haar normale bedrijfsvoering te gebruiken.
13.3 De Wederpartij is nimmer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op enigerlei wijze te bezwaren, te verpanden, over te dragen, over te dragen en/of af te staan. Evenmin is de Wederpartij gerechtigd enige wijziging in de zaak aan te brengen.
13.4 Als de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan is GeT Cameras gerechtigd de Producten die aan GeT Cameras toebehoren op kosten van de Wederpartij terug te nemen van de plaats waar deze zich bevinden. Voor het geval GeT Cameras haar eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel wil uitoefenen, geeft de Wederpartij hierbij nu al dan niet onvoorwaardelijke toestemming aan GeT Cameras of door GeT Cameras ingeschakelde derden om de plaatsen te betreden waar de Producten van GeT Cameras is gevestigd en deze Producten terug in bezit te nemen.
13.5 Als de Wederpartij in Duitsland is gevestigd, geldt aanvullend het in Bijlage 1 omschreven eigendomsvoorbehoud.
 
13. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
13.1 La propriété des produits livrés par GeT Cameras à l'autre partie ne sera transférée à l'autre partie que si elle a rempli tout ce que GeT Cameras peut avoir ou recevoir dans le cadre de tous les accords avec l'autre partie et des services ou travaux effectués dans le cadre de ce cadre.
13.2 L'autre partie a le droit, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, d'utiliser les produits qu'elle a reçus de GeT Cameras dans le cadre de ses activités commerciales normales.
13.3 L’Autre Partie n'a jamais le droit d'opposer, de mettre en gage, de céder, de céder et/ou de remettre les Produits livrés sous réserve de propriété de quelque manière que ce soit. L'autre partie n'est pas non plus autorisée à apporter des modifications au dossier.
13.4 Si l’Autre Partie ne remplit pas ses obligations, GeT Cameras est en droit de reprendre les Produits appartenant à GeT Cameras à l'endroit où ils se trouvent, aux frais de l’Autre Partie. Dans le cas où GeT Cameras souhaite exercer ses droits de propriété tels que prévus dans le présent article, l'Autre Partie autorise par la présente, de manière inconditionnelle et irrévocable, d'ici là, à GeT Cameras ou à des tiers engagés par GeT Cameras d'entrer dans les lieux où les Produits de GeT Cameras sont localisés et de reprendre possession de ces produits.
13.5 Si l’Autre Partie est établi en Allemagne, la réserve de propriété décrite à l'Annexe 1 s'applique en outre.
14. ONDERZOEKSPLICHT EN RECLAMERING
14.1 GeT Cameras hecht veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij dient de door GeT Cameras geleverde Producten en/of Diensten direct op het moment dat de zaken hem/haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten dienen binnen 5 dagen na oplevering schriftelijk door de Wederpartij aan GeT Cameras te worden gemeld. Eventuele onzichtbare gebreken dienen direct, maar uiterlijk binnen de garantietermijn, schriftelijk aan GeT Cameras worden gemeld.
14.2 De Wederpartij dient GeT Cameras in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
14.3 De garantieperiode voor Daheng Imaging Industrial camera's is drie (3) jaar. Voor de overige Productrange van GeT Camera's geldt een garantieperiode van één (1) jaar. De garantieperiode gaat in op de dag van verzending van het Product. De garantie is alleen van toepassing als een origineel aankoopbewijs kan worden getoond.
14.4 Als een onderdeel binnen de garantietermijn van het Product wordt vervangen, geldt ook voor dit onderdeel de oorspronkelijke garantietermijn van het Product. De oorspronkelijke garantieperiode wordt dan ook niet verlengd of vernieuwd door de tussentijdse vervanging.
14.5 Producten mogen alleen worden geretourneerd aan GeT Cameras met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van GeT Cameras en met vermelding van een Return Material Authorization-nummer. Retourzendingen dienen te worden voorzien van de originele verpakking. Retourneren dient in alle gevallen te geschieden volgens de instructies van GeT Cameras. GeT Cameras behoudt zich het recht voor om te eisen dat de genoemde items worden verzonden naar een door GeT Cameras opgegeven adres.
14.6 Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen het geleverde Product en (online of fysieke) afbeeldingen of schetsen die zijn getoond door GeT Cameras zoals bijvoorbeeld de kleur, maten, gewichten en andere gegevens. Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie.
14.7 Het is voor rekening en risico van de Wederpartij als er sprake is van een gebrek aan het Product en dit het gevolg is van of voortvloeit uit (1) het feit dat de Wederpartij of derden hebben getracht het Product te repareren of te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GeT Cameras, of als (2) het geleverde Product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden, of (3) als het geleverde Product op een andere manier is gebruikt dan de voorgeschreven wijze (oneigenlijk, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik), of (4) als het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.
14.8 Als wordt vastgesteld dat het (de) geleverde Product(en) gebrekkig is/zijn en de klacht tijdig is ingediend, dan zal GeT Cameras het (de) gebrekkige Product(en) repareren of vervangen binnen een redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijke melding van het defect door de Wederpartij.
14.9 Het indienen van klachten ontslaat de Wederpartij nooit van diens afname- en betalingsverplichting ten opzichte van GeT Cameras.
14.10 Als de Wederpartij niet binnen de in dit artikel genoemde termijn reclameert, dan vervalt ieder recht van de Wederpartij op herstel, vervanging of enige andere schadevergoeding.
14.11 Als het geleverde na oplevering wat betreft de aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als de Wederpartij zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
14.12 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van GeT Cameras en de door GeT Cameras bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.
14. OBLIGATION D'ENQUÊTE ET PLAINTES
14.1 GeT Cameras attache une grande importance à la bonne exécution du Contrat. L’Autre Partie est tenu d'enquêter ou de faire enquêter sur les Services et Produits livrés immédiatement au moment où ils sont mis à sa disposition. Ce faisant, l'autre partie doit vérifier si la qualité et/ou la quantité des services/produits livrés sont conformes au(x) contrat(s) et aux exigences convenues par les parties à cet égard. Tout défaut doit être signalé par écrit à GeT Cameras dans les 5 jours suivant la livraison. Les vices cachés doivent être signalés par écrit immédiatement après que l’Autre Partie a découvert le vice caché, mais au plus tard pendant la période de garantie.
14.2 L'autre partie doit fournir à GeT Cameras la possibilité d'enquêter sur une plainte.
14.3 La période de garantie pour les caméras industrielles Daheng Imaging est de trois (3) ans. Une période de garantie d'un (1) an s'applique à l'autre gamme de produits de caméras GeT. La période de garantie commence le jour de l'expédition du Produit. La garantie ne s'applique que si une preuve d'achat originale peut être présentée.
14.4 Si une pièce est remplacée pendant la période de garantie du Produit, la période de garantie originale du Produit s'applique également à cette pièce. La période de garantie d'origine ne sera donc ni prolongée ni renouvelée par un remplacement intermédiaire.
14.5 Les produits ne peuvent être retournés à GeT Cameras qu'avec le consentement préalable exprès de GeT Cameras et un numéro d'autorisation de retour de matériel. Les expéditions de retour doivent être fournies avec l’emballage d’origine. Les retours doivent être effectués dans tous les cas selon les instructions de GeT Cameras. GeT Cameras se réserve le droit d'exiger que lesdits articles soient envoyés à une adresse indiquée par GeT Cameras.
14.6 Il peut y avoir des différences dans l'apparence entre le produit fourni et les images ou croquis (en ligne ou physiques) qui ont été montrés par GeT Cameras, tels que la couleur, les tailles, les poids et d'autres données. Ces différences ne suscitent aucune plainte.
14.7 C'est aux frais et risques de l'autre partie s'il y a un défaut dans le produit et cela est dû ou découlant de (1) le fait que l'autre partie ou des tiers ont tenté de réparer ou de modifier le produit sans autorisation écrite préalable de GeT Cameras, ou si (2) le produit livré a été exposé à des circonstances anormales, ou (3) le produit livré a été utilisé d'une manière autre que la manière prescrite (utilisation inappropriée, imprudente ou inappropriée) , ou (4) si le défaut est entièrement ou partiellement le résultat de réglementations que le gouvernement a ou va établir concernant la nature ou la qualité des matériaux utilisés.
14.8 S'il est déterminé que le ou les produits livrés sont défectueux et que la plainte a été déposée dans les délais, GeT Cameras réparera ou remplacera le ou les produits défectueux dans un délai raisonnable après avoir reçu une notification écrite du défaut par l'autre. Faire la fête.
14.9 Le dépôt de réclamations ne libérera jamais l’Autre Partie de son obligation d'achat et de paiement envers GeT Cameras.
14.10 Dans le cas où l'autre partie ne soumet pas de réclamation dans le délai mentionné dans le présent article, tout droit de l'autre partie de réclamer une récupération, un remplacement ou toute autre indemnisation expire.
14.11 Si le Produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions d'utilisation ou d'application du Produit et/ou si l'Autre Partie a elle-même apporté des modifications aux Produits livrés (ou a autorisé des tiers à apporter de telles modifications), tout droit de réparation, le remplacement ou toute autre indemnité deviendra caduque.
14.12 Sauf disposition contraire des présentes conditions générales, toutes les réclamations légales de l'autre partie contre GeT Cameras en relation avec l'exécution du contrat par celle-ci, quelle que soit leur nature, expireront en tout cas à l'expiration d'un an après l'exécution du contrat. Accord.
15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen met GeT Cameras is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten.
15.2 De bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van GeT Cameras is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
15.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.
15. LOI APPLICABLE ET LITIGES
15.1 Le droit néerlandais est applicable à chaque accord et à toute autre relation juridique avec GeT Cameras. La Convention de Vienne sur les ventes de 1980 est expressément exclue.
15.2 Tout litige concernant les présentes conditions générales et/ou le Contrat est soumis au jugement du tribunal néerlandais compétent du domicile de GeT Cameras, sauf disposition contraire d'une loi impérative.
15.3 Les Parties n'engagent une procédure judiciaire que si elles ont fait tout leur possible pour résoudre le litige par consultation mutuelle.
DEEL II: LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
Naast alle bepalingen van de artikelen van Deel I: Algemene bepalingen, zijn de artikelen van Deel II: Licentie voor het gebruik van de Software van toepassing op elke Overeenkomst die wij met jou sluiten met betrekking tot de Software. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van Deel I: Algemene bepalingen en Deel II: Licentie voor het gebruik van de Software, prevaleert de bepaling in Deel II: Licentie voor het gebruik van de Software.
PARTIE II : LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL
En plus de toutes les dispositions des articles de la Partie I : Dispositions générales, les articles de la Partie II : Licence d'utilisation du Logiciel s'appliquent à tout accord que nous concluons avec vous concernant le Logiciel. En cas de conflit entre les dispositions de la Partie I : Dispositions générales et de la Partie II : Licence d'utilisation du Logiciel, la disposition de la Partie II : Licence d'utilisation du Logiciel prévaudront.
16. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
16.1 De Wederpartij kan bij aanschaf van Software de Software en de bijbehorende documentatie (indien aanwezig) downloaden van de website van GeT Cameras. De Wederpartij krijgt dan een gebruikerslicentie conform de licentievoorwaarden van de fabrikant.
16.2 De licentievoorwaarden voor het gebruik van de Software gaan in op het moment dat de Wederpartij (een deel van) de Software downloadt van de website van GeT Cameras of de fabrikant.
16.3 Zowel het installeren van nieuwe Software als het wijzigen van reeds geïnstalleerde software brengt het risico van gegevensverlies met zich mee. De Wederpartij dient maatregelen te nemen om gegevensverlies te voorkomen. GeT Cameras is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de installatie van nieuwe Software.
16. DÉBUT ET DURÉE DU CONTRAT
16.1 Lors de l'achat du logiciel, l'autre partie peut télécharger le logiciel et la documentation qui l'accompagne (si disponible) à partir du site Web de GeT Cameras et obtient une licence d'utilisation conformément aux conditions de licence du fabricant.
16.2 Les conditions de licence pour l'utilisation du logiciel commencent lorsque l'autre partie télécharge (une partie) du logiciel à partir du site Internet de GeT Cameras ou du fabricant.
16.3 L'installation d'un nouveau logiciel ainsi que la modification de logiciels déjà installés comportent un risque de perte de données. L'autre partie doit prendre des mesures pour éviter la perte de données. GeT Cameras n'est pas responsable des dommages résultant de l'installation d'un nouveau logiciel.
17. LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
17.1 Door het eerste gebruik van de Software, gaat de Wederpartij automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden die daarop van toepassing zijn. Het intellectuele eigendom van de Software blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door GeT Cameras genoemde en gebruikte Productaanduidingen, merken, logo's etc. behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de Software dient de Wederpartij alle rechten van derden te respecteren.
17.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de aan de Wederpartij verleende licentie steeds een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor het aantal overeengekomen gebruikers. Optionele Services zijn niet inbegrepen in de licentie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
17.3 De Wederpartij mag de licentie voor de Software slechts gebruiken voor het doel waarvoor de licentie is bestemd, dat als zodanig is omschreven in de licentievoorwaarden (hierna te noemen "de Licentievoorwaarden").
17.4 GeT Cameras draagt zorg voor de levering van de Software. GeT Cameras is niet verantwoordelijk voor de integratie van de Software en/of voor andere apparatuur dan de eigen leveringen.
17.5 De Wederpartij is zich ervan bewust – en aanvaardt – dat GeT Cameras slechts wederverkoper is van de Software. GeT Cameras geeft de Wederpartij geen garanties met betrekking tot de (werking van de) Software en GeT Cameras is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige kosten of schade die de Wederpartij heeft geleden als gevolg van het gebruik van de Software door de Wederpartij of derden.
17. LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL
17.1 L'autre partie accepte automatiquement les conditions de licence pertinentes en utilisant pour la première fois le logiciel. La propriété intellectuelle du Logiciel reste la propriété du concédant de licence. Tous les droits sur les désignations de produits, marques, logos, etc. mentionnés et utilisés par GeT Cameras appartiennent aux titulaires respectifs de ces droits. Lors de l'utilisation du Logiciel, l’Autre Partie doit respecter tous les droits des tiers.
17.2 Sauf accord écrit contraire, la licence accordée à l'autre partie est toujours une licence limitée, non exclusive, révocable et non transférable pour l'utilisation du logiciel pendant la durée du contrat et pour le nombre d’utilisateurs finaux convenu. Les services optionnels ne sont pas inclus dans la licence, sauf accord contraire écrit.
17.3 L'autre partie ne peut utiliser la licence du logiciel qu'aux fins pour lesquelles la licence est prévue, qui est définie comme telle dans les conditions de licence (ci-après dénommées « les conditions de licence »).
17.4 GeT Cameras se chargera de la livraison du Logiciel. GeT Cameras n'est pas responsable de l'intégration du Logiciel et/ou de tout équipement autre que ses propres livraisons.
17.5 L'autre partie sait – et accepte – que GeT Cameras n'est qu'un revendeur du logiciel. GeT Cameras ne fournit à l'autre partie aucune garantie concernant le logiciel et GeT Cameras n'est pas responsable des coûts ou des dommages que l'autre partie a subis à la suite de l'utilisation du logiciel par l'autre partie ou par des tiers.
DEEL III: ACCOUNT EN REGISTRATIE
Op elke Overeenkomst die wij met jou sluiten met betrekking tot onze Producten en/of Diensten zijn naast alle bepalingen van de artikelen van Deel I: Algemene bepalingen, de artikelen van Deel III: Account en registratie van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van Deel I: Algemene bepalingen en Deel III: Account en registratie, prevaleert de bepaling in Deel III: Rekening en registratie.
PARTIE III : COMPTE ET ENREGISTREMENT
En plus de toutes les dispositions des articles de la Partie I : Dispositions générales, les articles de la Partie III : Compte et enregistrement s'appliquent à tout accord que nous concluons avec vous concernant nos Produits et/ou Services. En cas de conflit entre les dispositions de la Partie I : Dispositions générales et de la Partie III : Compte et enregistrement, les dispositions de la Partie III : Compte et enregistrement prévaudront.
18. REGISTRATIE
18.1 GeT Cameras geeft de Wederpartij toegang tot een persoonlijk account. De Wederpartij kan een account aanmaken op de website van GeT Cameras. Get Cameras behoudt zich het recht voor een aanvraag tot een dergelijke registratie te weigeren of de registratie te annuleren, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.
18.2 Het account is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Ook de inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar inloggegevens of account, ook als dit buiten zijn/haar medeweten gebeurt.
18.3 De Wederpartij is verantwoordelijk voor alle activiteiten die in zijn/haar account plaatsvinden. De Wederpartij verplicht zich te allen tijde te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
18.4 De Wederpartij is verplicht te voorkomen dat onbevoegden kennisnemen van het wachtwoord of het wachtwoord gebruiken. De Wederpartij is verplicht GeT Cameras onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van verlies van de inloggegevens of in geval van (het vermoeden van) onbevoegd gebruik van het wachtwoord en/of account door een derde.
18.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan om meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de Wederpartij voorts niet toegestaan opnieuw een account aan te vragen of te beheren nadat GeT Cameras het verzoek van de Wederpartij om een account heeft geweigerd of een account van de Wederpartij na registratie heeft ingetrokken.
18. INSCRIPTION
18.1 GeT Cameras fournit à l'autre partie l'accès à un compte personnel. L'autre partie peut créer un compte sur le site Web de GeT Cameras. Get Cameras se réserve le droit de refuser une demande d'enregistrement ou d'annuler l'enregistrement, par exemple après détection d'irrégularités.
18.2 Le compte est strictement personnel et incessible. Les identifiants de connexion sont également strictement personnels et ne peuvent être communiqués à des tiers. L’Autre Partie est responsable de l'utilisation de ses données de connexion ou de son compte, même si cela est fait à son insu.
18.3 L'autre partie est responsable de toutes les activités qui se déroulent sur son compte. L'Autre Partie s'engage à agir à tout moment conformément aux lois et réglementations applicables.
18.4 L’Autre Partie est tenu d'empêcher des personnes non autorisées de prendre connaissance du mot de passe ou d'utiliser le mot de passe. L’Autre Partie est tenu d'informer immédiatement par écrit GeT Cameras de la perte des données de connexion ou en cas de (de suspicion) d’utilisation non autorisée du mot de passe et/ou du compte par un tiers.
18.5 L'autre partie n'est pas autorisée à demander ou à gérer plus d'un compte. L’autre partie n’est en outre pas autorisée à demander ou à gérer à nouveau un compte après que GeT Cameras a refusé la demande d’ouverture de compte de l’autre partie ou a retiré un compte de l’autre partie après l’enregistrement.
BIJLAGE 1 RESERVATION OF OWNERSHIP (GERMANY)
Als de andere partij gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland, geldt het volgende met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud:

Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die GeT Cameras aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. GeT Cameras Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für GeT Cameras her und verwahrt sie für GeT Cameras. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen GeT Cameras. Bei einer Verarbeitung GeT Cameras Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben GeT Cameras zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei GeT Cameras Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes GeT Cameras Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren entspricht. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus GeT Cameras gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang GeT Cameras Eigentumsanteils zur Sicherung an GeT Cameras ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages GeT Cameras Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an GeT Cameras abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an GeT Cameras ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in GeT Cameras Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an GeT Cameras abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht."
ANNEXE 1 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ (ALLEMAGNE)
Si l'autre partie est domiciliée en République fédérale d'Allemagne, les dispositions suivantes s'appliquent en matière de réserve de propriété :

Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die GeT Cameras aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. GeT Cameras Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für GeT Cameras her und verwahrt sie für GeT Cameras. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen GeT Cameras. Bei einer Verarbeitung GeT Cameras Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben GeT Cameras zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei GeT Cameras Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes GeT Cameras Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren entspricht. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus GeT Cameras gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang GeT Cameras Eigentumsanteils zur Sicherung an GeT Cameras ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages GeT Cameras Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an GeT Cameras abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an GeT Cameras ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in GeT Cameras Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an GeT Cameras abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht."
  Ces conditions générales sont traduites du néerlandais. En cas de désaccord ou de litige relatif à l'interprétation du texte français, le texte néerlandais fera foi.